Pójdź na Mną

roma-21

Powołanie kapłańskie i zakonne jest jednym z najpiękniejszych wśród wszystkich powołań, jakimi stale przemawia do nas Ewangelia – powiedział Sługa Boży Jan Paweł II. Powołanie kapłańskie i zakonne to szczególny dar Boga dla człowieka i dla całego Kościoła. Wzywa do całkowitego poświęcenia i oddania swojej osoby Chrystusowi w oblubieńczej miłości, do najpełniejszego z Nim zjednoczenia. Wzywa do świętości przez naśladowanie Chrystusa ubogiego, czystego i posłusznego, by w ten sposób być Chrystusowym światłem dla innych.

Powołanie to tajemnica wzywającego Boga i także – choć w nieco innym sensie – tajemnica wolności człowieka. Wolność Boga, który daje powołanie jest pierwsza. Za nią dopiero idzie wolność człowieka. Powołanie może być zawsze przyjęte tylko w wolności. Nie ulega zatem wątpliwości, że powołanie to łaska, jaką Bóg może ofiarować każdemu człowiekowi.

W dzisiejszym świecie wciąż potrzeba nowych misjonarzy, gdyż wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Jakże aktualne są nadal słowa Jezusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.

Jako Misjonarze Saletyni jesteśmy w Kościele Zgromadzeniem zakonnym, które biorąc natchnienie z objawienia w La Salette służyczłowiekowi potrzebującemu pojednania z bliźnim i z Bogiem. Zgromadzenie obejmuje księży i braci złączonych tym samym powołaniem do życia zakonnego.

Żyjąc według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, zdobywamy konieczną wolność, abyśmy mogli się całkowicie oddać naszej rodzinie zakonnej i jej apostolstwu. Staramy się, aby życie naszych wspólnot było znakiem miłości Chrystusa, aby On był wszystkim we wszystkich, aby On był Regułą naszego życia…

Dodaj komentarz